شمشیری

شعب رستوران شمشیری

شعب رستوران سفیر

آدرس : کیلومترسوم جاده فشم رستوران سفیر تلفن: 26507000