آدرس رستوران سفیر

آدرس : کیلومترسوم جاده فشم رستوران سفیر فشم تلفن: 26507000