چلوماهی قزل آلا

چلوماهی قزل آلا به همراه زیتون پرورده فرد اعلارستوران سفیر فشم

باقالی پلو با گردن

باقالی پلو با گردن رستوران سفیر

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی رستوران سفیر فشم