چلوماهی قزل آلا

چلوماهی قزل آلا به همراه زیتون پرورده فرد اعلارستوران سفیر فشم