چلوماهی قزل آلا رستوران سفیر فشم

چلوماهی قزل آلا به همراه زیتون پرورده فرد اعلا بهترین رستوران فشم یک عدد ماهی قزل آلا 400 گرمی همراه با دورچین