سینی ویژه رستوران سفیر

سینی ویژه رستوران سفیر برای 8 نفر کافیه