چلوماهیچه رستوران سفیرفشم

چلو ماهیچه گوسفندی رستوران سفیر فشم بهترین غذای ایرانی در بهترین رستوران فشم